ประชุมการพัฒนาระบบบริการงานเชิงนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร

ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ภายใต้การนำของ นายแพทย์อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ได้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบบริการงานเชิงนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงวัยและกลุ่มโรค NCD โรคไต STROKE STEMI ในรูปแบบ

“SIX INNOVATION SERVICE KHOKPHO MODEL” ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางทีมงานจะดำเนินการและพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคต อย่างมีประสิทธิภาพ

Copyright © 2023 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ . All rights reserved. Create By IT Team