ต้อนรับการร่วมตรวจเยี่ยมผลงานการวิจัย

ในวันที่ 25 กันยายน 2566 ภายใต้การนำของนายแพทย์อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รักษาการในต่ำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ได้ต้อนรับและร่วมการตรวจเยี่ยมผลงานการวิจัยและพัฒนา R&D ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดปัตตานีโดยทดสอบระบบโครงการ PATTANI HIS, E-EMS, CMUGENCY, IMC, และ CM-GPS ณ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และพัฒนาระบบต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Copyright © 2023 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ . All rights reserved. Create By IT Team