กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันป้องกันอุทกภัย

วันที 27 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นำทีมโดยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์ทุกท่าน ทุกกลุ่มงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ” ร่วมด้วยช่วยกัน ป้องกันอุทกภัย ประจำปี 2566 ” โดยเป้าหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกันใส่ถุงทรายเพื่อใช้แนวป้องกันน้ำท่วม

Copyright © 2023 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ . All rights reserved. Create By IT Team