D-Day (เปิดตึกมินิธัญญารักษ์)

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 D-Day (ดีเดย์) โรงพยาบาลโคกโพธิ์ เปิดตึกมินิธัญญารักษ์พร้อมกันทั่วประเทศ นำโดยนายแพทย์อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ภายใต้การร่วมมือของหน่วยงานจิตเวชและยาเสพติด โดยยึดหลัก “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย” สนับสนุนให้ผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ภายใต้ประมวลกฏหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของ สาธารณสุข จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้เห็นผลภายใน 100 วัน (Quick win) ทั้งนี้การจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว “มินิธัญญารักษ์” เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดให้ปัญหายาเสพติด

Copyright © 2023 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ . All rights reserved. Create By IT Team