ประวัติความเป็นมา
hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header


bottom of hosting header
website hosting main area top

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ปี พ.ศ. 2492 ทางกระทรวงมหาดไทยได้สร้างสุขศาลาขึ้นที่ ตำบลโคกโพธิ์ เพื่อเปิดบริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน
ปี พ.ศ. 2500 ได้เปลี่ยนจากสุขศาลา เป็นสถานีอนามัยชั้น 1 มีแพทย์เป็นหัวหน้าสถานีอนามัย
ปี พ.ศ. 2522 จึงได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอขนาด 10 เตียง
ปี พ.ศ. 2532 ทางอำเภอและโรงพยาบาลโคกโพธิ์ได้ปรึกษาหารือกับ พระราชปัญญารังษี อดีตเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี นายจำนงค์ คุ้มรักษ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ข้าราชการ พ่อค้า ปรุชาชนทุกฝ่าย ต่างเห็นพ้องต้องกันให้มีการสร้างโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับตัวอาคารเดิมคับแคบ ชำรุด และมีผู้มารับบริการมากขึ้นเป็นลำดับ จังได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาทุนซื้อที่ดินขึ้น โดยมีนายจำนงค์ คุ้มรักษ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พระราชปัญญารังษี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การจัดหาที่ดินได้รับการอนุเคราะห์จาก พระครูนวการโสภณ เจ้าอาวาสสวัดมะกรูด และ นายเคลื่อน พุ่มพวง ติดต่อกับเจ้าของที่ดิน บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลมะกรูด ได้ที่ดินเนื้อที่ 19 ไร่ 20 ตารางวา ตั้งอยู่ในทำเลเหมาะสม การคมนาคมสะดวก ไม่มีปัญหาทางด้านสาธารณูปโภค โดยเจ้าของที่ยินยอมขายให้ในราคาไร่ละ 100,000 บาท (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน) และที่ดินอีกส่วนหนึ่ง เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดมะกรูด ได้รับอนุญาตจากกรมศาสนาแต่ต้องชำระค่าเช่าในอัตราปีล่ะ 3,540 บาท (เงินสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
การซื้อที่ดินดำเนินการ 2 วิธี คือ 
1. รับบริจาคผู้มีจิตศรัทธา ตารางวาละ 409 บาท
2. เดินการกุศล จากโรงเรียนบ้านนาเกตุ ถึงอำเภอโคกโพธิ์ได้รับบริจาคทั้งสิ้น 2,015,031.79 บาท (เงินสองล้านหนึ่งหมื่นห้าพันสามสิบเอ็ดเก้าสต้างค์)
ปี พ.ศ. 2533 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เป็นเงิน 13,700,000 บาท (เงินสิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
ปี พ.ศ. 2535 พระไพศาลสิริวัฒน์ ได้สืบสานเจตนาของ พระราชปัญญารังษี จึงได้เสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินการสร้างตึกสงฆ์อาพาธ และซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นชอบในการก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิน 19,510,000 บาท (เงินสิบเก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง พึ่งตนเองเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2536 และเปิดให้การบริการแก่ประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใน วันที่ 22 กันยายน 2537 โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลโคกโพธิ์ และตึกสงฆ์อาพาธ


website hosting main area bottom

พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โทรศัพท์ 0 - 7343 -1313 ต่อ 133 E-mail: kokphohos@gmail.com