บริการสำหรับผู้ป่วย
hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header


bottom of hosting header
website hosting main area top

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Login Form

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
  • Kunena COM_KUNENA_INTERNAL_ERROR

บริการสำหรับผู้ป่วย

โรงพยาบาลโคกโพธิ์ มีหน้าที่ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ตามมาตรฐานการบริการในระบบสุขภาพ เช่น มาตรฐาน HA ,HPH, ISO ,ประกันสังคม , มาตรฐานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น และให้บริการโดยยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพ และคำนึงถึงจริยธรรมวิชาชีพ มนุษยธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส

สิทธิผู้ป่วย

 

           คำประกาศสิทธิผู้ป่วย เพื่อ ให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ป่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอันดี และเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกาศรับรอง สิทธิของผู้ป่วยไว้ดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ คำอธิบาย ตามมาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการ รับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล จากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการให้บริการสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าที่จะกระทำได้ การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย รัฐต้องจัดให้ แก่ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่าและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และลักษณะของความเจ็บป่วย คำอธิบาย ผู้ ป่วยทุกคนมีสิทธิ ที่จะได้รับบริการสุขภาพในมาตรฐานที่ดีที่สุดตามฐานานุรูป โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ มิได้ หมายรวมถึงสิทธิอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือบทบัญญัติของกฎหมาย เช่นการไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาล การพักในห้องพิเศษต่าง ๆ และ บริการพิเศษอื่น ๆ เป็นต้น
ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิ ที่จะได้รับทราบ ข้อมูลอย่างเพียงพอและชัดเจน จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอม หรือไม่ยินยอม ให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจำเป็น คำอธิบาย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพมีหน้าที่ต้องอธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงอาการ การดำเนินโรค วิธี การรักษา ความยินยอมของ ผู้ป่วยนั้นจึงจะมีผลตามกฎหมาย ยกเว้นเป็นการช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน ตามข้อ ๔
ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินเสื่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือรีบด่วน จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยทันทีตามความจำเป็นแก่กรณี โดยไม่คำนึงว่าผู้ป่วยจะร้อง ขอความช่วยเหลือหรือไม่
ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน คำอธิบาย ในสถานพยาบาลมีผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพต่าง ๆ หลายสาขาปฏิบัติงานร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกับ บุคลากร ผู้ช่วยต่าง ๆ หลายอาชีพ ซึ่งบ่อยครั้งก่อให้เกิดความไม่แน่ ใจและความไม่เข้าใจแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป การกำหนดสิทธิข้อนี้ ทำให้ผู้ป่วยกล้าที่จะสอบถามข้อมูลที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถตัดสินใจ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของตนเอง โดยเฉพาะจากผู้ให้บริการซึ่งไม่มีคุณภาพเพียงพอ
ผู้ป่วยมีสิทธิ ที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยน ผู้ให้บริการและสถานบริการคำอธิบาย ปัจจุบันผู้ป่วยยังมีความเกรงใจและไม่ตระหนักถึงสิทธินี้ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจและความขัดแย้ง ขณะเดียวกันผู้ประกอบ วิชาชีพด้านสุขภาพจำนวนมากก็ยังมีความรสึกไม่พอใจ เมื่อผู้ป่วยขอ ความเห็นจากผู้ให้บริการสุขภาพผู้อื่น หรือไม่ให้ความร่วมมือในการที่ผู้ป่วยจะเปลี่ยนผู้ให้บริการหรือสถานบริการ การกำหนดสิทธิผู้ป่วยนี้จึงมีประโยชน์ที่จะลดความขัดแย้งและ เป็นการรับรองสิทธิผู้ป่วยที่จะเลือกตัดสินใจด้วยตนเอง
ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยเคร่งครัดเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย คำอธิบาย สิทธิส่วนบุคคลที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับ การเจ็บป่วยนี้ ถือเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๓ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับ แพทยสภา พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งถือว่าสังคมได้ให้ความสำคัญกับสิทธิผู้ป่วยในข้อนี้มาก เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่ผู้ป่วยให้ความไว้วางใจต่อ แพทย์
ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจ เข้าร่วม หรือถอนตัว จากการเป็นผู้ถูกทดลองในการทำวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
ผู้ป่วยมีสิทธิ ที่ จะได้ รับทราบข้อมู ลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตน ที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ ทั้งนี้ข้อมูล ดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น คำอธิบาย ข้อมูลที่ปรากฏในเวชระเบียนถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของประวัติมีสิทธิ ที่จะได้รับทราบข้อมูลนั้นได้ ทั้งนี้รวมถึงกรณี ผู้ป่วยยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของตนต่อบุคคลที่สาม เช่น ในกรณีที่ มีการประกันชีวิตหรือสุขภาพ
บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็ก อายุยังไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกาย หรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเอง

 

คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช

 

ตารางการให้บริการคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช

วัน/เวลา

เช้า

บ่าย

จันทร์

คลินิกจิตเวช/ให้คำปรึกษา/ประเมิน IQ

คลินิกจิตเวช/ให้คำปรึกษา/ประเมินสุขภาพจิตผู้ป่วยที่ตึก

อังคาร

เยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช/คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ/ให้คำปรึกษา/ประเมิน IQ

คลินิกฟ้าใส (เลิกบุหรี่,สุรา) / ให้คำปรึกษาและจิตบำบัด

พุธ

คลินิกจิตเวช/ให้คำปรึกษา/ประเมิน IQ

คลินิกจิตเวช/ให้คำปรึกษา/ประเมินสุขภาพจิตผู้ป่วยที่ตึก

พฤหัสบดี

เยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช/คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ/ให้คำปรึกษา/ประเมิน IQ

คลินิกฟ้าใส (เลิกบุหรี่,สุรา) / ให้คำปรึกษาและจิตบำบัด

ศุกร์

คลินิกจิตเวช/ให้คำปรึกษา/ประเมิน IQ

คลินิกจิตเวช/ให้คำปรึกษา/ประเมินสุขภาพจิตผู้ป่วยที่ตึก


website hosting main area bottom

พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โทรศัพท์ 0 - 7343 -1313 ต่อ 133 E-mail: tarmeesee@gmail.com