ศูนย์คุณภาพ รพ.(HA)
hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header


bottom of hosting header
website hosting main area top

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 

ศูนย์คุณภาพ

 

HA 2020

        รูปแบบการเขียนแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ Version 2020

        ตอนที่ 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร

          ตอนที่ 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล

          ตอนที่ 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย           

·         ตอนที่ IV ผลการดำเนินการ

·         service profile หน่วยงาน

รายงานการประเมินตนเอง SAR

SPA 2019 Part I

SPA 2019 Part II

SPA 2019 Part III

PCT profile

Service Profile

FM-ACD-046-02 SAR 2020

Patient Safety Goals 2018

Personnal Safety Goals 2018 final

 

ผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

·         คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (HRD)

·         คณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร (ETH)

·         คณะกรรมการโครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)

·         คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC)

·         คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM)

·         คณะกรรมการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

·         คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)

 

        กลุ่มงาน

·         งานสุขภาพจิต

·         งานแพทย์แผนไทย

·         งานกายภาพ

·         งานคลินิกสานฝัน

·         งานยานยนต์

·         งานพัสดุ

·         งานการเงิน

·         งานธุรการและการงานเจ้าหน้าที่

·         งานคลินิกให้คำปรึกษา

·         งานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ (LAB)

·         งานผู้ป่วยนอก OPD

·         งานผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช

·         งานห้องคลอด

·         งานโภชนาการ

·         งานซ่อมบำรุง

·         งานสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่

·         งานหน่วยจ่ายกลาง

·         งานผู้ป่วยในตึกสงฆ์

·         งานเวชระเบียน

·         งานรักษาความปลอดภัย

·         งานซักฟอก

·         งานประกัน ยุทธศาสตร์ สารสนเทศ

·         งาน PCU มะกรูด

·         งานการดูแลต่อเนื่อง COC

·         งานทันตกรรม

·         งานผู้ป่วยในตึกพิเศษ 3

·         งานผู้ป่วยในตึกพิเศษ 4

·         งานผู้ป่วยในตึกหญิง

·         งานรังสี

·         งานเวชกรรมสังคม

·         งานห้องผ่าตัด

 

·         อุบัติเหตุฉุกเฉิน

 

HA 2019

·         SAR-2020

·         รายงานการประชุม Quality Day

·         ภาพกิจกรรมคุณภาพ

·         วีดีทัศน์หน่วยงาน

·         ข้อมูลคุณภาพ Google Drive

·         HA Standard HA 4th Edition

·         รูปแบบการเขียนแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 Version 2019

§  ตอนที่ 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร

§  ตอนที่ 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล§  ตอนที่ 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย

§  Service Profile หน่วยงาน

§  Service Profile PCT

 

>>>FMACD04600_SAR_2018_1 

>>>SPA _Part I_ in Action 130718

>>>SPA _Part II_ in Action 130917 _1,4,6,8,9

>>>SPA _Part III_ in Action 130603

>>>เคล็ดลับงานคุณภาพ 2561

 


website hosting main area bottom

พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โทรศัพท์ 0 - 7343 -1313 ต่อ 133 E-mail: kokphohos@gmail.com