งานวิชาการ
hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header


bottom of hosting header
website hosting main area top

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ผลงานวิชาการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ปี 2563

 

 

รางวัล

ชื่อเรื่อง

เจ้าของผลงาน

หน่วยงานผู้จัด

 

 

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท R2R

1. ผลของการใช้รูปแบบการคัดกรองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด อายุมากกว่า 15 ปี ที่เข้ารับบริการงานอุบัติ เหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์

นางสาวดวงขวัญ คงเรือง

เขตสุขภาพที่ 12  “เวที มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปี 2563:

 

 
   

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหนังสั้น สาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองประจำปี 2563

1. ลมหายใจสุดท้าย

นางนันทิกานต์ หวังจิ  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เขตสุขภาพที่ 12 “ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการดูแลแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 12”

   
   
 

 

 

 

   

ผลงานวิชาการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ปี 2562

   

รางวัล

ชื่อเรื่อง

เจ้าของผลงาน

หน่วยงานผู้จัด

   

1. รางวัลชนะเลิศ R2ประเภท Posterpresentation

1. การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตตึกสามัญหญิงโรงพยาบาลโคกโพธิ์

นายบัซลี มาหมัด ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 13”

   

2. รางวัลชนะเลิศ CQI ประเภท Oral presentation

2. รุกด้วยใจป้องกันไตข้าม Stage

นางสาวรัชยา นิลวิสุทธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 13”

   

3. รางวัลชนะเลิศ CQI ประเภท Poster presentation

3. 3 ดวงชะลอไต ไม่เหนื่อย

นายวิเชียร แก้วได้ปาน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 13”

   

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นวัตกรรม ประเภท Poster presentation

4. EKG Chart

นายสุจิไกร คงกระจ่าง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 13”

   

5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเรื่องเล่าทางการแพทย์

5. ไม่ใช่หน้าที่แต่ขอมีส่วนร่วม

นายอาภัย มาลินี ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 13”

   

6. รางวัลชมเชย ประเภทเรื่องเล่าทางการแพทย์

6. Charingwithlove…เสียงครวญครางของนางใน

นายบัซลี มาหมัด ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 13”

   

7. รางวัลชมเชย R2R  ประเภท Poster presentation

7. ผลการศึกษารูปแบบการจัดการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแผนกอุบติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์

นางอามาลีนา สามะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 13”

   

8. รางวัลชมเชย ประเภทเรื่องเล่าด้วยภาพ ในสถานบริการ

8. แสงสุดท้าย

นางศิรินภา แก้วประดับ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 13”

   

9. รางวัลชมเชย ประเภทเรื่องเล่าด้วยภาพ ในสถานบริการ

9. สื่อสัมพันธ์แม่ลูก

นางสาวพิชตวรรณ  ศรีประคำ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 13”

   

10. รางวัลชมเชย ประเภทหนังสั้น

10. กระตุกหัวใจชุมชน

นางโสม มะดีเยาะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 13”

   

11. รางวัลเลิศรัฐระดับดี สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561

11. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลเยียวยาด้านจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง อำเภอโคกโพธิ์ จังวัดปัตตานี

นางงจำนงค์แก้วนาวี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนนาญการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

   

และทมจิตเวชและสุขภาจิต

   

12. รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น

12. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลเยียวยาด้านจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง อำเภอโคกโพธิ์ จังวัดปัตตานี

การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลเยียวยาด้านจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง อำเภอโคกโพธิ์ จังวัดปัตตานี

ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

   
           

ผลงานวิชาการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ปี 2561

   

รางวัล

ชื่อเรื่อง

เจ้าของผลงาน

หน่วยงานผู้จัด

   

1. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561

1. สัญญาณไฟ...สัญญาณใจใกล้ตัว

นางจำนงค์ แก้วนาวี และทีมสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

   

2. รางวัลชนะเลิศ R2ประเภทPosterpresentation

2. การดูแลผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลันในหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

นางสาวภัทรพร  แก้วพิมล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 12”

   

3. รางวัลชนะเลิศ Oralpresentation

3. การบริหารจัดการ CKDClinic โรงพยาบาลโคกโพธิ์

นายบัซลี มาหมัด ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 12”

   

 


website hosting main area bottom

พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โทรศัพท์ 0 - 7343 -1313 ต่อ 133 E-mail: kokphohos@gmail.com