วิสัยทัศน์และพันธกิจ
hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header


bottom of hosting header
website hosting main area top

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Login Form

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

นโยบายและยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพประชาชน อำเภอโคกโพธิ์ ปี 2563 - 2565
วิสัยทัศน์

""เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ชุมชนมีส่วนร่วม ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายในปี 2564""

พันธกิจ

1.เป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยในระดับทุติยภูมิ (F1) ครอบคลุมบริการด้านส่งเสริมสุขภาพรักษาพยาบาล ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ

2.พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และสร้างสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นปัจจัยความสำเร็จและมีความสุขในการทำงาน

3.พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพ และอาสาสมัคสาธารณสุขชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของชุมชน

4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน เพื่อสอบสนองความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ

 

เป้าประสงค์

1. ด้านคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

     1.1) อุบัติการณ์การการป่วยตายด้วยโรคที่สำคัญในพื้นที่ลดลง (ACS, Stroke, Sepsis)

     1.2) อุบัติการณ์การการป่วยตายด้วยโรคเรื้อรังที่สำคัญในพื้นที่ลดลง (HT DM , COPD)

2. ด้านพัฒนาบุคลากร

    2.1) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยในโรคที่สำคัญของพื้นที่

    2.2) บุคลากรมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

    2.3) บุคคลากรมีความสุขและมีความผูกพันธ์ในองค์กร

    2.4) เกิดนวตกรรมและองค์กรการแห่งเรียนรู้

3.ด้านโครงสร้างทางกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค ระบบเครื่องมือและสิ่งแวดล้อม

    3.1) องค์กรผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน สบส. ระดับดีมาก

    3.2) องค์กรมีเครื่องมือทางการแพทย์ครบถ้วน ทันสมัย พร้อมใช้ ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลระดับ F1

4. ด้านองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

    4.1) องค์กรมีสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลมีความเข้มแข็ง

   4.2) เครือข่ายบริการมีสัดส่วนการให้บริการผู้ป่วยนอกเป็นไปตามเกณฑ์

   4.3) องค์กรมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร “MOPH”

M : Mastery (เป็นนายตัวเอง) ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงานคิดพูดอย่างมีสติใช้กิริยาวาจาเหมาะสมมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมจริยธรรมรักการเรียนรู้ค้นหาความรู้สม่ำเสมอมีวินัยตรงต่อเวลารับผิดชอบ)

O : Originality (เร่งสร้างสิ่งใหม่) สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P : People-centered approach (ใส่ใจประชาชน) ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางในการทำงาน

H : Humility (อ่อนน้อมถ่อมตน) มีความอ่อนน้อมถ่อมตนการเคารพผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมรู้แพ้รู้ชนะเปิดรับฟังความเห็นต่างจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน


website hosting main area bottom

พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โทรศัพท์ 0 - 7343 -1313 ต่อ 133 E-mail: tarmeesee@gmail.com