นโยบาย
hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header


bottom of hosting header
website hosting main area top

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Login Form

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลโคกโพธิ์

 

               1. การบริหารทรัพย์กรบุคคลทั้งการจัดสรรหา การมอบหมายงาน การประเมินผลต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส เปิดเผย สามารถตรวจสอบได้

 

               2. การจัดอัตรากำลังคนต้องให้เพียงพอเหมาะสม ทั้งด้านจำนวนและสมรรถนะของบุคลากร

 

               3. โรงพยาบาลจัดทำการพัฒนาสมรรถนะบุคคลให้มีความรู้และทักษะให้บริการตามพันธกิจและเป้าหมายโรงพยาบาลและในโรคที่เป็นจุดเน้นขององค์กรและตาม SERVICE PLAN

 

               4. โรงพยาบาลต้องมีบริหารจัดการให้บุคลากรมีความสุขและปลอดภัยในการทำงาน มีการจัดสิ่งแวดล้อมและระบบการทำงานให้มีบรรยากาศการทำงานที่ดีมีระบบป้องกันความเสี่ยงจากการทำงาน

 

               5. โรงพยาบาลพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วย ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ด้วยการส่งเสริมการใช้หลักศาสนา จริยธรรมและกระบวนการทางจิตปัญญาในการบูรณาการและพัฒนาการทำงาน

 

               6.โรงพยาบาลส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาโรงพยาบาล มีการรับฟังเสียงสะท้อนของบุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน

 

     ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

         นายอุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์

  นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง

       ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 

 

 

เอกสารฉบับเต็ม

 

 


website hosting main area bottom

พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โทรศัพท์ 0 - 7343 -1313 ต่อ 133 E-mail: tarmeesee@gmail.com