ประกาศเจตนารมณ์ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ระดับดีเด่นและดีมาก

บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดือน พฤษภาคม 2565 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)

การประเมินราคากลางพัสดุ

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศประเมินข้าราชการดีเด่น 2565

ประกาศราคากลางต่อเติมอาคารห้องเภสัชกรรมและห้องเวชกรรม

หนังสือแจ้งประกาศใช้บัญชีครุภัณฑ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559

การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง สำหรับแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2565

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต และช่องทางการร้องเรียนการทุจริตหรือการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศผลการปฏิบัติงาน-รอบที่-2-ปี-64

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)COVID Free Setting สำหรับโรงพยาบาล

คู่มือการลงทะเบียนและใช้งาน Thai Save Thai

โครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประเมิน MOPH ITA 2022

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน-ปีงบประมาณ-2564

คำสั่งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ประจำปี 2564

สขร.ประจำเดือนมีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถและคลีนิกสานฝัน จำนวน 1 โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องเภสัชกรรมและห้องเวชกรรม จำนวน 1 โครงการ

สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจุดพักคอยสำหรับญาติผู้ป่วย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงคลินิกทันตกรรม จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน จัดสรรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างจุดพักคอยสำหรับญาติผู้ป่วย

ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถและคลีนิกสานฝัน

ประกาศราคากลางต่อเติมห้องเภสัชกรรมและห้องเวชกรรม

สขร.ประจำเดือนมกราคม 2566

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงคลินิกทันตกรรม

แบบฟอร์มรายงานพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมคุณภาพ และใช้งานได้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2565

คำสั่งจังหวัดปัตตานี เรื่องแต่ตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

สขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

แผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2566

สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2565

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สขร.ประจำเดือนกันยายน 2565

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์-ฉบับเดือนธันวาคม-2564

ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารแพทย์แผนไทย ศูนย์สุขภาพชุมชนมะกรูดและงานปรับปรุงบริเวณพื้นที่โดยรอบ จำนวน ๑ โครงการ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

สขร.ประจำเดือนสิงหาคม 2565

สขร.ประจำเดือนกรกฏาคม 2565

สขร.ประจำเดือนมิถุนายน 2565

สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงต่อเติมขยายตึกสูตินรีเวช จำนวน ๑ โครงการ

สขร.ประจำเดือนเมษายน 2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

สขร.ประจำเดือนมีนาคม 2565

สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สขร.ประจำเดือนมกราคม 2565

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ สำหรับงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Service Profile งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโคกโพธิ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม 2564

สขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2564

สขร.ประจำเดือนกันยายน 2564

ตัวชี้วัดของหน่วยงานพัสดุ

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

แบบฟอร์ความต้องการวัสดุ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ สำหรับงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในแผนกผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลโคกโพธิื จังหวัดปัตตานี สำหรับงบเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติ โดยวิธีคัดเเลือก

แผนการจัดซื้อ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ประจำปี 2564

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในแผนกผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สำหรับงบเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง (งบประกันสุขภาพแรงต่างชาติ) ประจำปีงบประมาณ 2564