Service Profile งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโคกโพธิ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม 2564

สขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2564

สขร.ประจำเดือนกันยายน 2564

ตัวชี้วัดของหน่วยงานพัสดุ

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

แบบฟอร์ความต้องการวัสดุ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ สำหรับงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในแผนกผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลโคกโพธิื จังหวัดปัตตานี สำหรับงบเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติ โดยวิธีคัดเเลือก

แผนการจัดซื้อ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ประจำปี 2564

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในแผนกผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สำหรับงบเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564]

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง (งบประกันสุขภาพแรงต่างชาติ) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17- 21 พ.ค. 64

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17- 21 พ.ค. 64

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 14-20 ธ.ค. 63

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเปล

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))