บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดือน พฤษภาคม 2565 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)

การประเมินราคากลางพัสดุ

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศประเมินข้าราชการดีเด่น 2565

ประกาศราคากลางต่อเติมอาคารห้องเภสัชกรรมและห้องเวชกรรม

หนังสือแจ้งประกาศใช้บัญชีครุภัณฑ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559

การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง สำหรับแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2565

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต และช่องทางการร้องเรียนการทุจริตหรือการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศผลการปฏิบัติงาน-รอบที่-2-ปี-64

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)COVID Free Setting สำหรับโรงพยาบาล

คู่มือการลงทะเบียนและใช้งาน Thai Save Thai

โครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประเมิน MOPH ITA 2022

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน-ปีงบประมาณ-2564

คำสั่งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ประจำปี 2564

สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2565

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สขร.ประจำเดือนกันยายน 2565

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์-ฉบับเดือนธันวาคม-2564

ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคารแพทย์แผนไทย ศูนย์สุขภาพชุมชนมะกรูดและงานปรับปรุงบริเวณพื้นที่โดยรอบ จำนวน ๑ โครงการ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

สขร.ประจำเดือนสิงหาคม 2565

สขร.ประจำเดือนกรกฏาคม 2565

สขร.ประจำเดือนมิถุนายน 2565

สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงต่อเติมขยายตึกสูตินรีเวช จำนวน ๑ โครงการ

สขร.ประจำเดือนเมษายน 2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

สขร.ประจำเดือนมีนาคม 2565

สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สขร.ประจำเดือนมกราคม 2565

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ สำหรับงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Service Profile งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโคกโพธิ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม 2564

สขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2564

สขร.ประจำเดือนกันยายน 2564

ตัวชี้วัดของหน่วยงานพัสดุ

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

แบบฟอร์ความต้องการวัสดุ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ สำหรับงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในแผนกผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลโคกโพธิื จังหวัดปัตตานี สำหรับงบเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติ โดยวิธีคัดเเลือก

แผนการจัดซื้อ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ประจำปี 2564

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในแผนกผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สำหรับงบเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง (งบประกันสุขภาพแรงต่างชาติ) ประจำปีงบประมาณ 2564