--> เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

--> ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.63 - 8 พ.ค.63

--> ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ สำหรับงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(งบค่าเสื่อม)

--> ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับแผนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การควบคุมโรคติดต่อและการฟื้นฟูสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติ)

--> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 63- 31 ม.ค. 63

--> ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

--> ประกาศวันเวลาและสถานที่สอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

--> ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานพิมพ์ พนักงานบริการ(บันทึกข้อมูล, ทำความสะอาด)

--> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

--> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานพิมพ์ พนักงานบริการ(บันทึกข้อมูล, ทำความสะอาด)

--> ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 พ.ย.62

--> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.62- 5 พ.ย.62

--> ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย