--> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

--> คู่มือคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

--> ประกาศสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

--> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

--> ประกาศหาตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์

--> ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ

--> ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

--> การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด

--> ระเบียบการลาโรงพยาบาลโคกโพธิ์

--> การย้ายข้าราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 (กรุณาส่ง แบบฟอร์ม ฝ่ายบริหาร ก่อน 19 สค 56)