เบอร์โทรภายใน

ลำดับที่ หน่วยงานเบอร์
1เบอร์ รพ.โคกโพธิ์073-431313
2Fax รพ.073-432393
3ประชาสัมพันธ์101
4ห้องบัตร102
5อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน103
6ผู้ป่วยนอก104
7ห้องชันสูตร105
8ห้องยา106
9ห้องเอกซเรย์107
10ห้องผ่าตัด108
11ห้องคลอด110
12ห้องธุรการ112
13ห้องบริหาร/ฝ่ายพัสดุ113 หรือ 169
14ห้องกายภาพ114
15ห้องฝ่ายการพยาบาล115
16ห้องทันตกรรม116
17ห้องเวชกรรมสังคม117
18แพทย์แผนไทย163
19คลีนิคสานฟัน209 หรือ 120
20งานคุณภาพ HA131
21สารสนเทศ IT155
22โรงครัว135
23ซักฟอก136
24หน่วยจ่ายกลาง137
25สต๊อกยา173
26โรงผลิตสมุนไพร139
27ซ่อมบำรุง141
28รปภ.143
29ห้องชำระเงิน146
30PCU มะกรูด137
31ห้อง พรบ.และบัตร 30 บาท165
32ห้องสุขภาพจิต168
33ห้องผู้สูงอายุ (LTC)164
34ห้องร้องเรียน159
35คลีนิกให้คำปรึกษา118
36มินิธัญญารักษ์184
37เวชระเบียนและสถิติ172
Copyright © 2023 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ . All rights reserved. Create By IT Team