ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่องเจ้าของผลงานตำแหน่งรางวัลหน่วยงานผู้จัดปีงบประมาณ
1ผลของการใช้รูปแบบการคัดกรองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด อายุมากกว่า 15 ปี ที่เข้ารับบริการงานอุบัติ เหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์นางสาวดวงขวัญ คงเรืองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท R2Rเขตสุขภาพที่ 12 “เวที มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 122563
2ลมหายใจสุดท้ายนางนันทิกานต์ หวังจิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหนังสั้น สาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเขตสุขภาพที่ 12 “ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการดูแลแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 12”2563
3การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตตึกสามัญหญิงโรงพยาบาลโคกโพธิ์นายบัซลี มาหมัดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรางวัลชนะเลิศ R2R ประเภท Posterpresentationสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 13”2562
4รุกด้วยใจป้องกันไตข้าม Stageนางสาวรัชยา นิลวิสุทธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรางวัลชนะเลิศ CQI ประเภท Oral presentationสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 13”2562
53 ดวงชะลอไต ไม่เหนื่อยนายวิเชียร แก้วได้ปานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรางวัลชนะเลิศ CQI ประเภท Poster presentationสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 13”2562
6EKG Chartนายสุจิไกร คงกระจ่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นวัตกรรม ประเภท Poster presentationสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 13”2562
7ไม่ใช่หน้าที่แต่ขอมีส่วนร่วมนายอาภัย มาลินีเภสัชกรชำนาญการรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเรื่องเล่าทางการแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 13”2562
8Charingwithlove…เสียงครวญครางของนางในนายบัซลี มาหมัดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรางวัลชมเชย ประเภทเรื่องเล่าทางการแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 13”2562
9ผลการศึกษารูปแบบการจัดการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแผนกอุบติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์นางอามาลีนา สามะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรางวัลชมเชย R2R ประเภท Poster presentationสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 13”2562
10แสงสุดท้ายนางศิรินภา แก้วประดับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรางวัลชมเชย ประเภทเรื่องเล่าด้วยภาพ ในสถานบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 13”2562
11สื่อสัมพันธ์แม่ลูกนางสาวพิชตวรรณ ศรีประคำพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรางวัลชมเชย ประเภทเรื่องเล่าด้วยภาพ ในสถานบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 13”2562
12กระตุกหัวใจชุมชนนางโสม มะดีเยาะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรางวัลชมเชย ประเภทหนังสั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 13”2562
13การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลเยียวยาด้านจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง อำเภอโคกโพธิ์ จังวัดปัตตานีนางจำนงค์ แก้วนาวีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรางวัลเลิศรัฐระดับดี สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)2562
14การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลเยียวยาด้านจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง อำเภอโคกโพธิ์ จังวัดปัตตานีนางจำนงค์ แก้วนาวีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 25622562
15 สัญญาณไฟ…สัญญาณใจใกล้ตัวนางจำนงค์ แก้วนาวี และทีมสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)2561
16การดูแลผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลันในหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีนางสาวภัทรพร แก้วพิมล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรางวัลชนะเลิศ R2R ประเภทPosterpresentationสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 12”2561
17การบริหารจัดการ CKDClinic โรงพยาบาลโคกโพธิ์นายบัซลี มาหมัดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรางวัลชนะเลิศ Oralpresentationสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี “มหกรรมวิชาการปัตตานีครั้งที่ 12”2561
Copyright © 2023 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ . All rights reserved. Create By IT Team