Index

30/04/2024 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเวชระเบียน โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จำนวน ๑ โครงการ สำหรับแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
28/03/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ สำหรับเงินบำรุงของโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29/02/2024 ประกาศโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เรื่องขยายเวลาในการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักรังสีการแพทย์
06/02/2024 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา สมัครภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 (ฉบับแก้ไข)
08/01/2024 ประกาศโรงพยาบาลโคกโพธิ์ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

นพ.อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์

ข่าวสารกิจกรรม

1 2 3 4

3 DO 4 DONT ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Copyright © 2023 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ . All rights reserved. Create By IT Team