เปิดบริการมินิธัญญารักษ์

แผนกผู้ป่วยในทั้งเพศชาย และเพศหญิง เปิดให้บริการ Open for Service บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด จิตเวชจากการใช้ยาเสพติด สุรา เป็นต้น

Copyright © 2023 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ . All rights reserved. Create By IT Team