รพ.ปะนาเระและรพ.ทุ่งยางแดงมาศึกษาระบบคลินิกผู้สูงอายุ

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นำ
โดย พญ.กชกร คันธฬิการ่วมกับที่ COC และทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ร่วมการต้นรับทีมโรงพยาบาลปะนาเระและโรงพยาบาลทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ในการมาศึกษาระบบงานคลินิก ผู้สูงอายุ Home Ward ที่ดูแลแบบบูรณาการตั้งแต่ ปฐมภูมิ และฝ่ายการพยาบาลในการดำเนินงาน เช่น Palliative Care Telemedicine Home Ward เพื่อนำไปปรับใช้ในโรงพยาบาลปะนาเระ และ โรงพยาบาลทุ่งยางแดง ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลโคกโพธิ ขอขอบคุณและยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับทีมโรงพยาบาลปะนาเระและโรงพยาบาลทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

Copyright © 2023 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ . All rights reserved. Create By IT Team