พบปะ เยี่ยมเยียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายแพทย์อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ได้ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างพลังจิตอาสา กลุ่มใหญ่ที่มีส่วนช่วยพัฒนาด้านสุขภาพมากกว่า 30 ปี มีส่วนทำให้ประเทศไทยมีการเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ

Copyright © 2023 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ . All rights reserved. Create By IT Team